Privacy verklaring Sean Catering

Privacyverklaring

Saen Catering , gevestigd aan Witte Vlinderweg 72 A 14, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.saencatering.nl
Adres: Witte Vlinderweg 72 A 14 Wormerveer
Telefoon: +31 (0)75 670 1076

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Saen Catering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. De items met een * worden op de website verwerkt met behulp van een contactformulier. De andere items kunnen gebruikt worden in correspondentie:

 • * Voor- en achternaam
 • * Organsatie (naam)
 • * E-mailadres
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@citadelbeveiliging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Saen Catering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van productinformatie.
 • Om goederen en diensten te leveren
 • Service doeleinden.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:

Saen Catering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saen Catering) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Saen Catering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, conform regelgeving 5 jaar na jongste document. Tenzij wettelijk een andere termijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Saen Catering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zijn geen īderde ontvangersī maar verwerkers. Wij maken gebruik van Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Saen Catering gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Saen Catering maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Saen Catering Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Saen Catering inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Saen Catering Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Saen Catering Website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Saen Catering Website optimaal werkt.

Saen Catering verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
 • Het IP-adres (geanonimiseerd)
 • Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm.
 • Vanaf welke pagina u op de Saen Catering Website bent gekomen.
 • Wanneer en hoe lang u de Saen Catering Website bezoekt of gebruikt.
 • Of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Saen CateringWebsite.
 • Welke pagina's u bezoekt op de Saen CateringWebsite.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@saencatering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Saen Catering zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Saen Catering wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Saen Catering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@saencatering.nl